Αναλαμβάνω επίσημες μεταφράσεις, πτυχίων, πιστοποιητικών, κλπ., επικυρωμένες από δικηγόρο. Τιμή: 20 ευρώ /σελίδα (περιλαμβάνονται τα παράβολα)